Categorie Archief Voorpagina

Wat is een gerechtelijk schuldenakkoord?

Een gerechtelijk akkoord betreft een akkoord in faillissement, surseance van betaling en wettelijke schuldsanering natuurlijk persoon (wsnp). Dit akkoord wordt door de schuldenaar aangeboden en is in feite een betalingsregeling die wordt aangeboden ter beëindiging van het faillissement, de surseance van betaling en wsnp. Een onderneming is dan gered, een natuurlijk persoon kan (doorgaans schuldenvrij) verder met zijn/haar leven. Meer lezen

Tips voor de inhoud van een buitengerechtelijk schuldenakkoord

De inhoud en vorm van het akkoord zijn niet voorgeschreven. De schuldenaar die een akkoord aanbiedt is vrij in de formulering van het aanbod.

De volgende zaken zijn goed om te regelen in de aanbieding van een akkoord:

 • actueel, onderbouwd en volledig overzicht van de schulden en bezittingen van de schuldenaar;
 • het akkoord omvat het maximaal haalbare;
 • het alternatieve scenario wordt beschreven;
 • het akkoord is liefst opgesteld door een onafhankelijke deskundige;
 • het is aannemelijk dat de schuldeisers beter af zijn in het geval van een akkoord ten opzichte van een faillissementssituatie;
 • gelijke schuldeisers worden gelijk behandeld;
 • het is raadzaam om een maximaal bedrag te noemen dat ter beschikking wordt gesteld aan de schuldeiser(s);
 • voeg een uitdelingslijst toe aan het aanbod, zodat geen onduidelijkheid ontstaat wie welke betalingen ontvangt;
 • de schuldeisers dienen op de hoogte te worden gehouden van relevante ontwikkelingen met betrekking tot hun vorderingen;
 • of boedelafstand wordt gedaan (zie ook artikel 50 van de Faillissementswet);
 • onder welke voorwaarden en wanneer kwijting wordt verleend;
 • of kwijting wordt verleend dan wel dat de vordering wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis (de vordering kan niet meer worden opgeëist).

Kan je als schuldeiser worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

In ons rechtssysteem geldt het uitgangspunt dat niemand tegen zijn wil aan een overeenkomst kan worden gebonden. Het staat de schuldeiser in beginsel dan ook vrij om wel of niet akkoord te gaan met een schuldenakkoord. Wel kan de schuldenaar druk uitoefenen op de schuldeisers om in te stemmen met het schuldenakkoord door te stellen dat er anders een faillissement, surseance of schuldsanering zal worden aangevraagd. In dat geval zullen de schuldeisers waarschijnlijk minder of niets terug zien van hun vorderingen. Bovendien kan de schuldenaar in deze regelingen alsnog een dwangakkoord aanbieden waarbij het niet nodig is dat alle schuldeisers instemmen met het akkoord.

Bovenstaande wil niet zeggen dat je in bepaalde gevallen niet kan worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord. Zo kan een schuldeiser onder zeer bijzondere omstandigheden worden verplicht om in te stemmen met een schuldenakkoord, omdat een weigering tot medewerking wordt gezien als misbruik van bevoegdheid. De rechter zal in dat geval een belangenafweging maken tussen de schuldenaar en de schuldeiser die weigert in te stemmen en oordelen of er sprake is van misbruik van bevoegdheid. Dit wordt echter niet snel aangenomen.

Wat is een schuldenakkoord?

Een schuldenakkoord (of buitengerechtelijk akkoord) is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en schuldenaar waarmee een problematische schuldensituatie wordt beëindigd. Meer lezen