Het buitengerechtelijk schuldenakkoord

 • Wat zijn de verschillen tussen een buitengerechtelijk schuldenakkoord en een gerechtelijk schuldenakkoord?

  Buitengerechtelijk akkoord Bij een buitengerechtelijk akkoord vindt er geen rechterlijke toetsing plaats. Het is vormvrij en wordt niet gepubliceerd. Het voordeel hiervan is dat het sneller gaat, zodat schuldeisers sneller hun geld ontvangen en de schuldenaar eerder weet waar hij aan toe is. De schuldenaar kan dan weer verder met een schone lei. Gerechtelijk akkoord Bij een gerechtelijk ...
 • Wat is een liquidatieakkoord?

  Het liquidatieakkoord is een bijzondere vorm van een akkoord. Het liquidatieakkoord is niet geregeld in de Faillissementswet, maar er wordt in die wet wel naar verwezen (zie hieronder). Het is een wat technisch onderwerp.  Het liquidatieakkoord houdt in dat het gehele vermogen ter beschikking wordt gesteld aan de schuldeisers. In dat geval komt er geen faillissement, ...
 • Wat is finale kwijting?

  Het verlenen van kwijting door de schuldeiser betekent dat de schuldeiser vanaf het moment van kwijting geen vordering meer heeft op de schuldenaar. Vaak wordt afgesproken dat de schuldenaar een prestatie (meestal betaling) verricht, waarna de schuldeiser finale kwijting verleent voor al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd was. Het woord finaal kan betekenen dat ...
 • Wat moet gebeuren als een buitengerechtelijk schuldenakkoord niet wordt geaccepteerd?

  Een schuldenaar kan de rechter verzoeken een of meer schuldeisers die weigeren mee te werken aan een buitengerechtelijke regeling te bevelen in te stemmen met die regeling. Maar het gaat hier dan om uitzonderlijke omstandigheden. Veelal zal een dergelijk verzoek aan de rechter worden gedaan in de vorm van een kort geding.
 • Het buitengerechtelijk dwangakkoord voor particulieren (artikel 287a Fw)

  Natuurlijk personen die een schuldenakkoord hebben aangeboden dat niet is aanvaard door de schuldeisers, wordt in veel gevallen aangewezen op de WSNP (Wet Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen). De wetgever heeft evenwel voorzien in de mogelijkheid voor de schuldenaar om, voordat de WSNP van toepassing wordt verklaard, de rechter te verzoeken om de weigerende schuldeiser alsnog ...
 • Waarom zou een schuldeiser instemmen met een schuldenakkoord?

  Er zijn verschillende redenen waarom een schuldeiser instemt met een aangeboden schuldenakkoord.   1. De uitkering is hoger Voorwaarde voor een gerechtelijk akkoord (maar ook voor een akkoord in het kader van de WHOA) is dat de baten van de boedel de som van het akkoord niet mogen overtreffen. Om die reden moet er altijd extern geld bijgelegd ...
 • Moet een buitengerechtelijk schuldenakkoord aan alle schuldeisers worden aangeboden?

  Een buitengerechtelijk  schuldenakkoord kan ook aan een beperkte kring van schuldeisers worden aangeboden. Een schuldenakkoord is in de meeste gevallen een overeenkomst tussen de schuldenaar en (individuele) schuldeisers. Partijen hebben contractsvrijheid en mogen dus afspreken wat zij willen. Het is aan de schuldeiser om te bedingen dat andere schuldeisers niet worden bevoordeeld. Aan deze inhoudelijke afspraken ...
 • Kan je als schuldeiser worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

  In ons rechtssysteem geldt het uitgangspunt dat niemand tegen zijn wil aan een overeenkomst kan worden gebonden. Het staat de schuldeiser in beginsel dan ook vrij om wel of niet akkoord te gaan met een schuldenakkoord. Wel kan de schuldenaar druk uitoefenen op de schuldeisers om in te stemmen met het schuldenakkoord door te stellen ...
 • Waarom bied je als schuldenaar een buitengerechtelijk akkoord aan?

  Als een natuurlijk persoon of een onderneming dreigt failliet te gaan en de betreffende persoon of onderneming haar schulden wil herstructureren, dan kan zij een akkoord aanbieden. Op deze manier kan worden voorkomen dat een faillissement, surseance dan wel schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken met al haar negatieve effecten.
 • Kan je als schuldeiser een buitengerechtelijk schuldenakkoord weigeren?

  Wanneer uw schuldenaar een akkoord aanbiedt, en u bent het niet eens met het voorstel, dan kunt u weigeren om met het akkoord in te stemmen. Hier geldt contractsvrijheid. U bent in dat geval niet gebonden aan het akkoord en u behoudt uw vordering volledig. In bijzondere omstandigheden kan het weigeren om in te stemmen ...
 • Tips voor de inhoud van een buitengerechtelijk schuldenakkoord

  De inhoud en vorm van het akkoord zijn niet voorgeschreven. De schuldenaar die een akkoord aanbiedt is vrij in de formulering van het aanbod. De volgende zaken zijn goed om te regelen in de aanbieding van een akkoord: actueel, onderbouwd en volledig overzicht van de schulden en bezittingen van de schuldenaar; het akkoord omvat het maximaal haalbare; het alternatieve ...
 • Wat is een schuldenakkoord?

  Een schuldenakkoord (of buitengerechtelijk akkoord) is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en schuldenaar waarmee een problematische schuldensituatie wordt beëindigd. Een schuldenaar die in een problematische schuldensituatie zit, biedt doorgaans een akkoord aan, waarna het aan de schuldeiser(s) is om het aanbod te aanvaarden of te verwerpen. Met de totstandkoming van een akkoord biedt de schuldenaar aan om, ...