Het gerechtelijk schuldenakkoord

 • Weigering homologatie door rechter

  Na instemming van de schuldeisers met het akkoord, dient de rechtbank het akkoord nog goed te keuren. Dat heet homologeren (artikel 150 Faillissementswet). Pas dan is het akkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers. Wettelijke weigeringsgronden De rechter moet de homologatie van het akkoord weigeren (artikel 153 Faillissementswet): * indien de baten van de boedel het bij het akkoord bedongen ...
 • Wat is de positie van boedelschuldeisers en preferente schuldeisers?

  Het schuldenakkoord wordt aangeboden aan de gezamenlijke schuldeisers. Met gezamenlijke schuldeisers wordt bedoeld preferente en concurrente schuldeisers. De boedelschuldeisers vallen hier niet onder. Boedelschuldeisers dienen volledig te worden voldaan. Preferente schuldeisers, zoals de Belastingdienst, staan buiten het gerechtelijk schuldenakkoord (art. 163 en 164 Faillissementswet). Deze schulden dienen door de schuldenaar te worden voldaan althans de schuldenaar ...
 • Wat is een gerechtelijk schuldenakkoord?

  Een gerechtelijk akkoord betreft een akkoord in faillissement, surseance van betaling en wettelijke schuldsanering natuurlijk persoon (wsnp). Dit akkoord wordt door de schuldenaar aangeboden en is in feite een betalingsregeling die wordt aangeboden ter beëindiging van het faillissement, de surseance van betaling en wsnp. Een onderneming is dan gered, een natuurlijk persoon kan (doorgaans schuldenvrij) ...
 • Waarom zou een schuldeiser instemmen met een schuldenakkoord?

  Er zijn verschillende redenen waarom een schuldeiser instemt met een aangeboden schuldenakkoord.   1. De uitkering is hoger Voorwaarde voor een gerechtelijk akkoord (maar ook voor een akkoord in het kader van de WHOA) is dat de baten van de boedel de som van het akkoord niet mogen overtreffen. Om die reden moet er altijd extern geld bijgelegd ...
 • Wat is finale kwijting?

  Het verlenen van kwijting door de schuldeiser betekent dat de schuldeiser vanaf het moment van kwijting geen vordering meer heeft op de schuldenaar. Vaak wordt afgesproken dat de schuldenaar een prestatie (meestal betaling) verricht, waarna de schuldeiser finale kwijting verleent voor al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd was. Het woord finaal kan betekenen dat ...
 • Wat zijn de verschillen tussen een buitengerechtelijk schuldenakkoord en een gerechtelijk schuldenakkoord?

  Buitengerechtelijk akkoord Bij een buitengerechtelijk akkoord vindt er geen rechterlijke toetsing plaats. Het is vormvrij en wordt niet gepubliceerd. Het voordeel hiervan is dat het sneller gaat, zodat schuldeisers sneller hun geld ontvangen en de schuldenaar eerder weet waar hij aan toe is. De schuldenaar kan dan weer verder met een schone lei. Gerechtelijk akkoord Bij een gerechtelijk ...
 • De procedure van het gerechtelijk akkoord in vogelvlucht

  De procedure van een gerechtelijk akkoord verloopt als volgt. Aanbieding schuldenakkoord De schuldenaar maakt kenbaar aan de curator dat hij een akkoord wil aanbieden aan de faillissementsschuldeisers. Het akkoord zal “extern” moeten worden gefinancierd, want het akkoord is in de regel pas kansrijk als de schuldeisers beter af zijn dan bij liquidatie van het vermogen van de ...
 • Kan een schuldeiser een aangenomen akkoord alsnog ongedaan maken?

  Ja dat kan.  Ook als het akkoord tijdens de verificatievergadering is aangenomen, kan de schuldeisers het akkoord ongedaan maken door de homologatie te bestrijden. De schuldeiser die geen akkoord wenst kan via de rechter-commissaris bij voldoende voorstemmen proberen om het akkoord nog tegen te werken. Hij kan dus naast het tegenstemmen ook nog de rechter-commissaris aangeven ...
 • Wat is een schuldenakkoord?

  Een schuldenakkoord (of buitengerechtelijk akkoord) is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en schuldenaar waarmee een problematische schuldensituatie wordt beëindigd. Een schuldenaar die in een problematische schuldensituatie zit, biedt doorgaans een akkoord aan, waarna het aan de schuldeiser(s) is om het aanbod te aanvaarden of te verwerpen. Met de totstandkoming van een akkoord biedt de schuldenaar aan om, ...
 • Kan een akkoord ook aan één schuldeiser worden aangeboden?

  Ja, dat is in beginsel mogelijk. Rechters zijn terughoudend bij de beoordeling van een akkoord aan één schuldeiser, maar in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden is overwogen dat ook een gedwongen schuldregeling kan worden opgelegd wanneer de schuldenaar slechts één crediteur heeft en deze enige crediteur weigert in te stemmen met de voorgestelde schuldregeling. ...
 • Moet de schuldenaar aan haar schuldeisers hetzelfde voorstel aanbieden?

  De wet neemt als uitgangspunt dat alle schuldeisers gelijkelijk worden behandeld bij de uitdeling in een faillissement. Maar voor sommige schuldeisers en soorten schulden heeft de wetgever een uitzondering gemaakt: sommige vorderingen worden aangemerkt als preferente vorderingen. Omdat de inhoud van het gerechtelijk akkoord echter vrij is, staat het de schuldenaar vrij om aan schuldeisers ...
 • Het buitengerechtelijk dwangakkoord voor particulieren (artikel 287a Fw)

  Natuurlijk personen die een schuldenakkoord hebben aangeboden dat niet is aanvaard door de schuldeisers, wordt in veel gevallen aangewezen op de WSNP (Wet Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen). De wetgever heeft evenwel voorzien in de mogelijkheid voor de schuldenaar om, voordat de WSNP van toepassing wordt verklaard, de rechter te verzoeken om de weigerende schuldeiser alsnog ...