Wat houdt de WHOA in grote lijnen in?

Wat houdt de WHOA in grote lijnen in?

De WHOA (voluit: Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement) maakt het mogelijk dat een onderneming een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers, dat na stemming verbindend wordt verklaard door de rechter. De wetgever beoogt hier ondernemingen die wel rendabele activiteiten hebben, maar vanwege een in het verleden opgebouwde schuldenlast toch op een faillissement afkoersen.

De WCO II dient als laatste redmiddel voor ondernemingen. Eerst moet de onderneming proberen om in overleg met haar schuldeisers tot een regeling te komen. Lukt dat niet, dan kan een formeel schuldenakkoord worden aangeboden, waarna de rechter dit akkoord kan bekrachtigen (“homologeren”) als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Daarmee is het akkoord bindend voor de betrokkenen die in de gelegenheid zijn gesteld om mee te stemmen over dit akkoord.

De procedure in vogelvlucht

Een onderneming die in financiële problemen geraakt zoekt ter oplossing van die problemen contact met haar schuldeisers. Geprobeerd wordt om in overleg tot een oplossing te komen. Als dit lukt, dan hoeft de formele weg niet te worden gevolgd.

Als er echter een breed draagvlak is voor de aangeboden regeling, maar deze regeling wordt geblokkeerd door enkele schuldeisers, dan kan de schuldenaar een akkoord aanbieden aan al zijn schuldeisers en aandeelhouders, maar hij kan ook kiezen voor een of meer beperkte groepen van schuldeisers/aandeelhouders. Als er schuldeisers zijn met verschillende rangen of rechten, dan worden de schuldeisers ingedeeld in klassen. De aanbieding vindt plaats aan de betrokkenen zelf, waarbij ten minste een termijn van acht dagen ligt tussen het aanbieden van het akkoord en de stemming daarover.

Per klasse wordt gestemd over het akkoord. Vereist is een twee derde meerderheid van de door de stemmers vertegenwoordigde schuldenlast. Als aandeelhouders stemmen is twee derde van het aantal stemmen vereist.

Na de stemming stelt de schuldenaar binnen zeven dagen een verslag op. Als ten minste één klasse heeft ingestemd met het akkoord, dan kan de schuldenaar bij de rechtbank verzoeken om het akkoord te bekrachtigen (homologeren). Het verslag wordt dan ter inzage van de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders gelegd bij de griffie van de rechtbank. Dan wordt binnen acht tot veertien dagen een terechtzitting gehouden.

Na de terechtzitting beslist de rechtbank of het akkoord wordt gehomologeerd. Als het akkoord wordt gehomologeerd, dan is het akkoord verbindend voor alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Het akkoord levert een executoriale titel op tegenover de schuldenaar en de tot het akkoord toegetreden borgen.

 

 

 

 

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator