Wat is een gerechtelijk schuldenakkoord?

Wat is een gerechtelijk schuldenakkoord?

Een gerechtelijk akkoord betreft een akkoord in faillissement, surseance van betaling en wettelijke schuldsanering natuurlijk persoon (wsnp). Dit akkoord wordt door de schuldenaar aangeboden en is in feite een betalingsregeling die wordt aangeboden ter beëindiging van het faillissement, de surseance van betaling en wsnp. Een onderneming is dan gered, een natuurlijk persoon kan (doorgaans schuldenvrij) verder met zijn/haar leven.

De inhoud van een akkoord ligt niet vast, de schuldenaar mag dit zelf bepalen en wijzigen tot op de verificatievergadering. De schuldenaar mag maar één keer een akkoord aanbieden.

Het door de schuldeiser aangeboden akkoord moet een beter alternatief zijn dan de afwikkeling van het faillissement zonder akkoord. Dat wil zeggen dat er dus, behoudens uitzonderlijke situaties, altijd geld bij moet. Een derde – en dus niet de schuldenaar zelf – zal financiering van het akkoord mogelijk moeten maken. Deze derde dient het bedrag ter financiering op de derdengeldenrekening van het kantoor van de curator storten. Daarna zal het akkoord worden ondertekend en gedeponeerd bij de griffie. Vervolgens zal er een verificatievergadering worden ingepland, daarover krijgt u bericht van de curator. Bij dit bericht wordt ook vermeld of er een akkoord zal worden aangeboden.

De inhoud van het gerechtelijk akkoord is vormvrij. Dat wil zeggen dat de schuldenaar zelf de voorwaarden mag formuleren waaronder het akkoord wordt aangeboden.

Over een akkoord moet worden gestemd door de concurrente schuldeisers. De curator brengt echter advies uit over het aangeboden akkoord en zijn stem is veelal richtinggevend voor het stemgedrag van de schuldeisers. Ook de rechtbank hecht groot belang aan het advies van de curator.

Schuldeisers kunnen tijdens de verificatievergadering aanwezig zijn maar dat hoeft niet, want stemmen over een akkoord kan ook per volmacht aan de schuldenaar of curator. Daarover wordt u door de curator of schuldenaar geïnformeerd. Alleen de erkende concurrente schuldeisers en de voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers mogen stemmen. Dat wil zeggen dat de bevoorrechte schuldeisers niet mogen stemmen. Het akkoord wordt pas aangenomen indien een meerderheid van de verschenen concurrente schuldeisers toestemt. De hoogte van de vordering dient tenminste de helft van het bedrag van de concurrente vordering bedragen. Ook kan de rechter-commissaris onder voorwaarden een akkoord vaststellen als ware het aangenomen, met name als crediteuren tegen hebben gestemd om niet-zakelijke redenen.

Een aangenomen akkoord moet nog worden gehomologeerd (vastgesteld) door de rechtbank. Daar duurt meestal tot twee weken na de verificatievergadering. Tijdens de zitting van de homologatie kunnen schuldeisers de homologatie ondersteunen of bestrijden. Pas wanneer het akkoord is gehomologeerd is het akkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers. Ook voor de schuldeisers die tegen hebben gestemd of die nog niet hun vordering hadden ingediend.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator

2 Reacties tot nu toe

Wat is de positie van boedelschuldeisers en preferente schuldeisers? – SchuldenAkkoord.nlGeplaatst op2:20 pm - sep 29, 2017

[…] Boedelschuldeisers dienen volledig te worden voldaan. Preferente schuldeisers, zoals de Belastingdienst, staan buiten het gerechtelijk schuldenakkoord (art. 163 en 164 Faillissementswet). Deze schulden dienen door de schuldenaar te worden voldaan althans de schuldenaar dient hiervoor zekerheid te stellen. Dit kan door een bedrag ter grootte van deze schulden op de rekening van de curator te storten. Bij gebreke daarvan kan het akkoord niet worden gehomologeerd. […]

Wat is finale kwijting? – SchuldenAkkoord.nlGeplaatst op6:15 pm - apr 17, 2018

[…] Van kwijting is sprake in geval van zowel een buitengerechtelijk als een gerechtelijk akkoord. […]

Reacties zijn gesloten.