Tag archief going concern waarde

Welke voorwaarden worden gesteld aan het akkoord?

De Memorie van Toelichting stelt dat het akkoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. De totstandkoming van het akkoord is noodzakelijk en toereikend om een dreigend faillissement van de onderneming af te wenden;
  2. Er is in ieder geval één klasse van betrokken schuldeisers of aandeelhouders die het akkoord in ruime meerderheid steunt;
  3. het akkoord is redelijk, in de zin dat het gezamenlijke belang van de schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord worden betrokken erbij gebaat is of er in ieder geval niet op achteruit gaat wanneer het akkoord tot stand komt, wat ten minste betekent dat:

a. de schuldeisers en aandeelhouders op basis van het akkoord niet in een wezenlijk slechtere positie komen dan in faillissement;

b. de met het akkoord gemoeide herstructureringslasten, alsmede de waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd (dat wil zeggen de “going concern” waarde van de betrokken onderneming) eerlijk onder de klassen van schuldeisers en aandeelhouders wordt verdeeld.

En natuurlijk dient ook aan de formele en procedurele voorwaarden te zijn voldaan.