Tag archief kracht van gewijsde

Inhoudelijke bepalingen van een akkoord

De schuldenaar is vrij om te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders aanbiedt en hoe het akkoord wordt ingericht. Maar om het akkoord tot een dwangakkoord te laten komen zijn er wel wettelijke vereisten die in acht moeten worden genomen. Het is belangrijk dat het akkoord een zo volledig mogelijk beeld schept van de situatie en van de verhaalsmogelijkheden voor de schuldeisers.

Wettelijke eisen

Het wetsontwerp schrijft voor (artikel 374 Fw – nieuw):

1. Het akkoord bevat alle informatie die de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders nodig hebben om zich voor het plaatsvinden van de stemming, bedoeld in artikel 378, een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord, waaronder in ieder geval:

a. de klassenindeling en de criteria op basis waarvan de schuldeisers en aandeelhouders in een of meerdere klassen zijn ingedeeld;
b. de financiële gevolgen van het akkoord per klasse van schuldeisers en aandeelhouders;
c. de te verwachten waarde van de activa en de activiteiten van de schuldenaar indien het akkoord tot stand komt, met vermelding van de gehanteerde waarderingsgrondslag, en de opbrengst die naar verwachting gerealiseerd kan worden bij een vereffening van het vermogen van de schuldenaar in faillissement;
d. indien het akkoord een toedeling van rechten aan de schuldeisers en aandeelhouders behelst: het moment of de momenten waarop de rechten zullen worden toebedeeld;
e. de wijze waarop de schuldeisers en aandeelhouders nadere informatie over het akkoord kunnen verkrijgen, en
f. de procedure voor de stemming over het akkoord alsmede het moment waarop deze plaatsvindt dan wel waarop de stem uiterlijk moet zijn uitgebracht.

2. Aan het akkoord wordt in ieder geval gehecht:

a. een door behoorlijke bescheiden gestaafde staat als bedoeld in artikel 96, en
b. een lijst waarop:

1°. de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders bij naam worden genoemd of, wanneer dit niet mogelijk is, onder verwijzing naar één of meer categorieën schulden worden vermeld,
2°. het bedrag van hun vordering of het nominale bedrag van hun aandeel wordt gemeld, en
3°. wordt meegedeeld in welke klassen zij zijn ingedeeld.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald welke informatie verder in het akkoord of in de daaraan te hechten bescheiden wordt opgenomen en op welke wijze deze informatie wordt verstrekt.

 

Mogelijke bepalingen

  • Als het akkoord (om welke reden dan ook) niet wordt nagekomen en deze omstandigheid aan de schuldenaar, dan is de schuldenaar in verzuim en schadeplichtig. De schuldeisers kunnen dan eisen dat het akkoord alsnog wordt nageleefd en ook dat de schuldenaar de geleden schade vergoedt. De wetgever heeft aangegeven dat de schuldeisers in dat geval mogelijk ook het akkoord kunnen ontbinden, zodat de geldigheid van het akkoord vervalt. Maar deze ontbindingsmogelijkheid kan in het akkoord worden uitgesloten. Het is in de meeste gevallen wenselijk om die bepaling op te nemen in het akkoord, omdat dan onomkeerbare bepalingen in het akkoord niet hoeven te worden teruggedraaid. Ook kan de schade beperkt blijven tot de schuldeisers die nakoming verlangen of schade vorderen. De ontbinding zou overigens wel partieel zijn: ten aanzien van schuldeisers die niet protesteren tegen de tekortkoming in de nakoming blijft de verplichting om na te komen gewoon bestaan.
  • Een bepaling kan worden toegevoegd dat de verplichting van de schuldenaar tot naleving van het akkoord reeds ontstaat wanneer de betrokken schuldeiser positief over het akkoord stemt, en dat de afdwingbaarheid pas ontstaat wanneer de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan.
  • Een bijkomende bepaling kan zijn dat een partij zich borg stelt voor de financiering van het akkoord.
  • In het akkoord kan ook worden bepaald dat aanspraken op derden (bijvoorbeeld bestuurders, commissarissen, adviseurs) vervallen. In zijn algemeenheid geldt dat deze aanspraken niet vervallen ten behoeve van schuldeisers die niet of tegen het akkoord hebben gestemd. Zie ook de insolventies Wereldruiterspelen 1994 en Lehmann Brothers Treasury Co. B.V.
  • In het akkoord kan ook worden bepaald dat bepaalde zekerheden komen te vervallen.