Tag archief stemming

De procedure van het gerechtelijk akkoord in vogelvlucht

De procedure van een gerechtelijk akkoord verloopt als volgt.

Aanbieding schuldenakkoord

De schuldenaar maakt kenbaar aan de curator dat hij een akkoord wil aanbieden aan de faillissementsschuldeisers. Het akkoord zal “extern” moeten worden gefinancierd, want het akkoord is in de regel pas kansrijk als de schuldeisers beter af zijn dan bij liquidatie van het vermogen van de schuldenaar. In zijn algemeenheid wordt de curator geacht welwillend mee te werken aan de aanbieding van een akkoord, maar dat zal anders zijn als de curator het akkoord niet positief beoordeelt, bijvoorbeeld als hij van oordeel is dat de schuldenaar onvoldoende medewerking verleent aan de afwikkeling van het faillissement.

De curator zal, als hij het akkoord positief beoordeelt, een verificatievergadering verzoeken aan de rechter-commissaris. Deze zal een datum agenderen. De schuldenaar moet uiterlijk acht dagen voorafgaand aan deze verificatievergadering het ontwerp-akkoord ter inzage leggen bij de griffie van de rechtbank. De curator zal ter voorbereiding op de verificatievergadering aan de hem bekende schuldeisers kennis geven van de geagendeerde verificatievergadering en hij vermeldt daarbij dat er een ontwerp-akkoord bij de griffie ter inzage is neergelegd.

In de regel zal de schuldenaar (of de curator in overleg met de schuldenaar) de schuldeisers ook op de hoogte stellen van de inhoud van het akkoord. Vaak zit daar ook een machtiging bij om te stemmen voor of tegen het akkoord, zodat de schuldeisers niet zelf naar de verificatievergadering hoeven te komen. Alle schuldeisers zijn bevoegd om de verificatievergadering bij te wonen. De curator brengt advies uit aan de schuldeisers.

Stemming

Op de verificatievergadering worden niet alleen de vorderingen vastgesteld, maar dan wordt ook gestemd over het akkoord. Ook tijdens de verificatievergadering is de schuldenaar nog bevoegd om de inhoud van het akkoord te wijzigen.

Vereist is een meerderheid van de stemmende schuldeisers, die tezamen ten minste de helft van de vastgestelde (concurrente) schuldenlast vertegenwoordigen.

Homologatie

Als het akkoord is aangenomen, dan bepaalt de rechter-commissaris de datum van behandeling van de homologatie van het akkoord. Wordt het akkoord gehomologeerd, dan is het akkoord algemeen verbindend, ook tegenover de schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd.