Wat is een liquidatieakkoord?

Wat is een liquidatieakkoord?

Het liquidatieakkoord is een bijzondere vorm van een akkoord. Het liquidatieakkoord is niet geregeld in de Faillissementswet, maar er wordt in die wet wel naar verwezen (zie hieronder). Het is een wat technisch onderwerp. 

Het liquidatieakkoord houdt in dat het gehele vermogen ter beschikking wordt gesteld aan de schuldeisers. In dat geval komt er geen faillissement, maar een vereffening. De vereffenaar gaat dan het vermogen van de schuldenaar vereffenen. Het akkoord wordt dan ook niet rechterlijk getoetst.

Hoe komt een liquidatieakkoord tot stand?

Ook daarover zwijgt de wet. Omdat het een buitengerechtelijk akkoord is, is er geen rechterlijke toets vooraf om het akkoord vast te stellen. Dan resteert alleen een toets achteraf.

Het liquidatie-akkoord zou je kunnen kwalificeren als een vereffening waarbij de crediteuren instemmen met vereffening buiten faillissement (artikel 2:23a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek). Dit artikel bepaalt dat de vereffenaar verplicht is om aangifte tot faillietverklaring te doen als hem blijkt dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.

Interessant is dat alle bekende schuldeisers moeten instemmen met afzien van een faillissement. Als niet alle schuldeisers hebben ingestemd, dan is de vereffenaar verplicht om aangifte te doen tot faillietverklaring. Laat hij dit na, dan kan hij verplicht zijn om de schade voor dit nalaten te vergoeden. We hebben het dan over vereffenaarsaansprakelijkheid. Maar als de instemming van een schuldeiser ontbreekt omdat deze schuldeiser niet bekend was bij de vereffenaar, dan is aansprakelijkheid van de vereffenaar minder waarschijnlijk.

Het liquidatieakkoord lijkt ook te kunnen worden aangeboden door de bestuurder, dus voorafgaand aan het besluit om de rechtspersoon te ontbinden en te vereffenen. Je kan zeggen dat het ontbindingsbesluit dan wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van het bereiken van een liquidatieakkoord.

Artikel 50 Faillissementswet

Artikel 50 van de Faillissementswet bepaalt dat als er een liquidatieakkoord is aangenomen, de vereffenaar bevoegd is om vorderingen in te stellen op grond van de faillissementspauliana (artikelen 42/47 van de Faillissementswet). Rechtshandelingen waardoor de gezamenlijke schuldeisers onbehoorlijk zijn benadeeld kunnen dan worden vernietigd en “teruggedraaid”. Deze situatie geldt niet in geval van faillissement, waarbij onderdeel van het akkoord niet is dat het vermogen wordt vereffend. Bijvoorbeeld als de onderneming na het akkoord dus wordt voortgezet.

Rate this post

Over de auteur

Raimond Dufour administrator