Wat is finale kwijting?

Wat is finale kwijting?

Het verlenen van kwijting door de schuldeiser betekent dat de schuldeiser vanaf het moment van kwijting geen vordering meer heeft op de schuldenaar.

Vaak wordt afgesproken dat de schuldenaar een prestatie (meestal betaling) verricht, waarna de schuldeiser finale kwijting verleent voor al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd was. Het woord finaal kan betekenen dat partijen geen vorderingen meer hebben uit welke hoofde dan ook, maar de kwijting kan zich ook beperken tot een bepaalde schuld. Soms moet de rechter er aan te pas komen om te bepalen of er sprake is van kwijting voor een specifieke schuld, of voor alles dat één partij te vorderen had (of partijen van elkaar te vorderen hadden).

Tenietgaan van een verbintenis door kwijting

Een schuld gaat door kwijtschelding teniet. Kwijting wordt vaak afgesproken in vaststellingsovereenkomsten als partijen een onzekerheid, bijvoorbeeld wie gelijk heeft in een juridisch geschil, willen oplossen. Maar bij het aanbieden van een akkoord is vaak wel duidelijk voor welke schuld kwijting wordt verleend. Toch is het verstandig om in de formulering van een akkoord zo helder mogelijk te omschrijven om welke vorderingen het gaat en onder welke voorwaarden kwijting wordt verleend.

Van kwijting is sprake in geval van zowel een buitengerechtelijk als een gerechtelijk akkoord.

De formulering “tegen behoorlijk bewijs van kwijting” betekent niet meer dan dat een kwitantie (betalingsbewijs, bonnetje) wordt verstrekt als de betaling (of andere prestatie) wordt verricht. 

Natuurlijke verbintenis

Er is een subtiel verschil tussen het verlenen van kwijting en het omzetten van een schuld in een natuurlijke verbintenis. Bij kwijting is de vordering teniet gegaan, bij omzetting in een natuurlijke verbintenis vervalt de afdwingbaarheid. Als de schuldenaar uiteindelijk eigener beweging betaalt, of als de schuldeiser kan verrekenen, dan wordt alsnog verschuldigd betaald.

5/5 - (1 stemmen)

Over de auteur

Raimond Dufour administrator