De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord kan worden beschreven in de volgende onderwerpen:

 1. Algemeen
 2. Voortraject
  • Minnelijk traject
  • Omstandigheden
 3. Het akkoord
  • Inhoudelijke eisen en bepalingen
  • Wie biedt het akkoord aan?
  • Moratorium
  • Afkoelingsperiode
  • debt-for-equity swap
  • indeling in klassen
  • Aantasting van rechten
  • Rechten en medezeggenschap werknemers
 4. De stemming
  • Quorum en quotum
  • Verslag
 5.  De homologatie
  • Deponering van het verslag van stemming
  • Zitting
  • Bezwaren tegen homologatie
  •  Vier weigeringsgronden
 6.  Na de homologatie
  • Aanpassing van de Actio Pauliana
  • Geen hoger beroep mogelijk
  • Executoriale titel
 • Wat zijn de verschillen tussen een buitengerechtelijk schuldenakkoord en een gerechtelijk schuldenakkoord?

  Buitengerechtelijk akkoord Bij een buitengerechtelijk akkoord vindt er geen rechterlijke toetsing plaats. Het is vormvrij en wordt niet gepubliceerd. Het voordeel hiervan is dat het sneller gaat, zodat schuldeisers sneller hun geld ontvangen en de schuldenaar eerder weet waar hij aan toe is. De schuldenaar kan dan weer verder met een schone lei. Gerechtelijk akkoord Bij een gerechtelijk ...
 • Wat moet gebeuren als een buitengerechtelijk schuldenakkoord niet wordt geaccepteerd?

  Een schuldenaar kan de rechter verzoeken een of meer schuldeisers die weigeren mee te werken aan een buitengerechtelijke regeling te bevelen in te stemmen met die regeling. Maar het gaat hier dan om uitzonderlijke omstandigheden. Veelal zal een dergelijk verzoek aan de rechter worden gedaan in de vorm van een kort geding.
 • De (ontwerp) wettekst van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

  Inhoudsopgave: Artikel 3d Artikel 42a Artikel 252 lid 2  Artikel 287a lid 8 Artikel 369 Artikel 370 Artikel 371 Artikel 372 Artikel 373 Artikel 374 [Het ...
 • Moet een buitengerechtelijk schuldenakkoord aan alle schuldeisers worden aangeboden?

  Een buitengerechtelijk  schuldenakkoord kan ook aan een beperkte kring van schuldeisers worden aangeboden. Een schuldenakkoord is in de meeste gevallen een overeenkomst tussen de schuldenaar en (individuele) schuldeisers. Partijen hebben contractsvrijheid en mogen dus afspreken wat zij willen. Het is aan de schuldeiser om te bedingen dat andere schuldeisers niet worden bevoordeeld. Aan deze inhoudelijke afspraken ...
 • De wettekst van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord

  (als onderdeel van de Faillissementswet) Artikel 3d 1 Als een eigen aangifte of een verzoek tot faillietverklaring en een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige als bedoeld in artikel 371 gelijktijdig aanhangig zijn, komt eerst het laatste in behandeling. 2 De behandeling van de eigen aangifte of het verzoek tot faillietverklaring wordt in ieder geval geschorst totdat de rechtbank heeft ...
 • Tips voor de inhoud van een buitengerechtelijk schuldenakkoord

  De inhoud en vorm van het akkoord zijn niet voorgeschreven. De schuldenaar die een akkoord aanbiedt is vrij in de formulering van het aanbod. De volgende zaken zijn goed om te regelen in de aanbieding van een akkoord: actueel, onderbouwd en volledig overzicht van de schulden en bezittingen van de schuldenaar; het akkoord omvat het maximaal haalbare; het alternatieve ...
 • Wat houdt de WHOA in grote lijnen in?

  De WHOA (voluit: Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement) maakt het mogelijk dat een onderneming een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers, dat na stemming verbindend wordt verklaard door de rechter. De wetgever beoogt hier ondernemingen die wel rendabele activiteiten hebben, maar vanwege een in het verleden opgebouwde schuldenlast toch op een faillissement afkoersen. De ...
 • Kan je als schuldeiser een buitengerechtelijk schuldenakkoord weigeren?

  Wanneer uw schuldenaar een akkoord aanbiedt, en u bent het niet eens met het voorstel, dan kunt u weigeren om met het akkoord in te stemmen. Hier geldt contractsvrijheid. U bent in dat geval niet gebonden aan het akkoord en u behoudt uw vordering volledig. In bijzondere omstandigheden kan het weigeren om in te stemmen ...
 • Afkoelingsperiode

  Artikel 375 lid 2 in het wetsvoorstel geeft de mogelijkheid om aan de rechter een afkoelingsperiode te verzoeken. Voorwaarde is (uiteraard) dat aan de schuldeisers een akkoord is aangeboden. Tijdens deze afkoelingsperiode kunnen schuldeisers niet overgaan tot het opeisen van zaken of rechten om daar verhaal op te nemen voor de voldoening van hun vordering. Ook ...
 • Moet de schuldenaar aan haar schuldeisers hetzelfde voorstel aanbieden?

  De wet neemt als uitgangspunt dat alle schuldeisers gelijkelijk worden behandeld bij de uitdeling in een faillissement. Maar voor sommige schuldeisers en soorten schulden heeft de wetgever een uitzondering gemaakt: sommige vorderingen worden aangemerkt als preferente vorderingen. Omdat de inhoud van het gerechtelijk akkoord echter vrij is, staat het de schuldenaar vrij om aan schuldeisers ...
 • Weigering homologatie door rechter

  Na instemming van de schuldeisers met het akkoord, dient de rechtbank het akkoord nog goed te keuren. Dat heet homologeren (artikel 150 Faillissementswet). Pas dan is het akkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers. Wettelijke weigeringsgronden De rechter moet de homologatie van het akkoord weigeren (artikel 153 Faillissementswet): * indien de baten van de boedel het bij het akkoord bedongen ...
 • Wat is de positie van boedelschuldeisers en preferente schuldeisers?

  Het schuldenakkoord wordt aangeboden aan de gezamenlijke schuldeisers. Met gezamenlijke schuldeisers wordt bedoeld preferente en concurrente schuldeisers. De boedelschuldeisers vallen hier niet onder. Boedelschuldeisers dienen volledig te worden voldaan. Preferente schuldeisers, zoals de Belastingdienst, staan buiten het gerechtelijk schuldenakkoord (art. 163 en 164 Faillissementswet). Deze schulden dienen door de schuldenaar te worden voldaan althans de schuldenaar ...
 • Kan een akkoord ook aan één schuldeiser worden aangeboden?

  Ja, dat is in beginsel mogelijk. Rechters zijn terughoudend bij de beoordeling van een akkoord aan één schuldeiser, maar in een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden is overwogen dat ook een gedwongen schuldregeling kan worden opgelegd wanneer de schuldenaar slechts één crediteur heeft en deze enige crediteur weigert in te stemmen met de voorgestelde schuldregeling. ...
 • Inhoudelijke bepalingen van een akkoord

  De schuldenaar is vrij om te bepalen wat hij zijn schuldeisers en aandeelhouders aanbiedt en hoe het akkoord wordt ingericht. Maar om het akkoord tot een dwangakkoord te laten komen zijn er wel wettelijke vereisten die in acht moeten worden genomen. Het is belangrijk dat het akkoord een zo volledig mogelijk beeld schept van de ...
 • Het buitengerechtelijk dwangakkoord voor particulieren (artikel 287a Fw)

  Natuurlijk personen die een schuldenakkoord hebben aangeboden dat niet is aanvaard door de schuldeisers, wordt in veel gevallen aangewezen op de WSNP (Wet Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen). De wetgever heeft evenwel voorzien in de mogelijkheid voor de schuldenaar om, voordat de WSNP van toepassing wordt verklaard, de rechter te verzoeken om de weigerende schuldeiser alsnog ...
 • ECLI:NL:RBNHO:2021:1398: eerste homologatie van een WHOA-akkoord

  ECLI:NL:RBNHO:2021:1398: eerste homologatie van een WHOA-akkoord
  Op 19 februari 2021 werd het eerste WHOA-akkoord gehomologeerd (bekrachtigd) door de Rechtbank Noord-Holland.
 • Wat is een liquidatieakkoord?

  Het liquidatieakkoord is een bijzondere vorm van een akkoord. Het liquidatieakkoord is niet geregeld in de Faillissementswet, maar er wordt in die wet wel naar verwezen (zie hieronder). Het is een wat technisch onderwerp.  Het liquidatieakkoord houdt in dat het gehele vermogen ter beschikking wordt gesteld aan de schuldeisers. In dat geval komt er geen faillissement, ...
 • Kan een schuldeiser een aangenomen akkoord alsnog ongedaan maken?

  Ja dat kan.  Ook als het akkoord tijdens de verificatievergadering is aangenomen, kan de schuldeisers het akkoord ongedaan maken door de homologatie te bestrijden. De schuldeiser die geen akkoord wenst kan via de rechter-commissaris bij voldoende voorstemmen proberen om het akkoord nog tegen te werken. Hij kan dus naast het tegenstemmen ook nog de rechter-commissaris aangeven ...
 • ECLI:NL:RBROT:2021:1887: Afwijzing afkoelingsperiode

  ECLI:NL:RBROT:2021:1887: Afwijzing afkoelingsperiode
  De rechtbank wijst verzoek om een afkoelingsperiode af, omdat een “duidelijke plus” ontbreekt ten opzichte van het faillissementsscenario.
 • Memorie van Toelichting bij de WHOA

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord om een dreigend faillissement af te wenden (Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement) MEMORIE VAN TOELICHTING I Algemeen deel 1. Doel en inhoud van het wetsvoorstel Met dit wetsvoorstel wordt in de Faillissementswet een regeling ingevoerd op basis waarvan ...
 • Wat is een schuldenakkoord?

  Een schuldenakkoord (of buitengerechtelijk akkoord) is een overeenkomst tussen schuldeiser(s) en schuldenaar waarmee een problematische schuldensituatie wordt beëindigd. Een schuldenaar die in een problematische schuldensituatie zit, biedt doorgaans een akkoord aan, waarna het aan de schuldeiser(s) is om het aanbod te aanvaarden of te verwerpen. Met de totstandkoming van een akkoord biedt de schuldenaar aan om, ...
 • Achtergrond van de WHOA

  Omdat de schuldeisers van een onderneming in de regel niet verplicht zijn om een buitengerechtelijk aanbod voor een schuldenakkoord te accpeteren, kan dit tot gevolg hebben dat een enkele schuldeiser het akkoord frustreert. Dit geldt met name wanneer onderdeel van de regeling is dat alle schuldeisers gelijk behandeld worden. In de praktijk zijn er dan ...
 • De procedure van het gerechtelijk akkoord in vogelvlucht

  De procedure van een gerechtelijk akkoord verloopt als volgt. Aanbieding schuldenakkoord De schuldenaar maakt kenbaar aan de curator dat hij een akkoord wil aanbieden aan de faillissementsschuldeisers. Het akkoord zal “extern” moeten worden gefinancierd, want het akkoord is in de regel pas kansrijk als de schuldeisers beter af zijn dan bij liquidatie van het vermogen van de ...
 • Waarom zou een schuldeiser instemmen met een schuldenakkoord?

  Er zijn verschillende redenen waarom een schuldeiser instemt met een aangeboden schuldenakkoord.   1. De uitkering is hoger Voorwaarde voor een gerechtelijk akkoord (maar ook voor een akkoord in het kader van de WHOA) is dat de baten van de boedel de som van het akkoord niet mogen overtreffen. Om die reden moet er altijd extern geld bijgelegd ...
 • Welke risico’s zijn er bij het aanbieden van een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

  Bij het aanbieden van een schuldenakkoord zul je openheid van zaken moeten geven aan de schuldeisers. Doe je dat niet, dan is de kans dat men met het akkoord instemt klein.
 • Waarom bied je als schuldenaar een buitengerechtelijk akkoord aan?

  Als een natuurlijk persoon of een onderneming dreigt failliet te gaan en de betreffende persoon of onderneming haar schulden wil herstructureren, dan kan zij een akkoord aanbieden. Op deze manier kan worden voorkomen dat een faillissement, surseance dan wel schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken met al haar negatieve effecten.
 • Wat is een gerechtelijk schuldenakkoord?

  Een gerechtelijk akkoord betreft een akkoord in faillissement, surseance van betaling en wettelijke schuldsanering natuurlijk persoon (wsnp). Dit akkoord wordt door de schuldenaar aangeboden en is in feite een betalingsregeling die wordt aangeboden ter beëindiging van het faillissement, de surseance van betaling en wsnp. Een onderneming is dan gered, een natuurlijk persoon kan (doorgaans schuldenvrij) ...
 • Welke voorwaarden worden gesteld aan het akkoord?

  De Memorie van Toelichting stelt dat het akkoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden: De totstandkoming van het akkoord is noodzakelijk en toereikend om een dreigend faillissement van de onderneming af te wenden; Er is in ieder geval één klasse van betrokken schuldeisers of aandeelhouders die het akkoord in ruime meerderheid steunt; het akkoord is redelijk, in de ...
 • Moratorium

  De wetgever vindt het noodzakelijk dat een aangeboden akkoord ook daadwerkelijk de gelegenheid krijgt om te worden behandeld. Om die reden is er een moratorium ingesteld, zodat schuldeisers die niet willen meewerken aan het akkoord de procedure niet kunnen frustreren door het faillissement van de schuldenaar aan te vragen. Artikel 3d van het wetsvoorstel bepaalt dat ...
 • Kan je als schuldeiser worden gedwongen om mee te werken aan een buitengerechtelijk schuldenakkoord?

  In ons rechtssysteem geldt het uitgangspunt dat niemand tegen zijn wil aan een overeenkomst kan worden gebonden. Het staat de schuldeiser in beginsel dan ook vrij om wel of niet akkoord te gaan met een schuldenakkoord. Wel kan de schuldenaar druk uitoefenen op de schuldeisers om in te stemmen met het schuldenakkoord door te stellen ...
 • Wat is finale kwijting?

  Het verlenen van kwijting door de schuldeiser betekent dat de schuldeiser vanaf het moment van kwijting geen vordering meer heeft op de schuldenaar. Vaak wordt afgesproken dat de schuldenaar een prestatie (meestal betaling) verricht, waarna de schuldeiser finale kwijting verleent voor al hetgeen de schuldenaar aan de schuldeiser verschuldigd was. Het woord finaal kan betekenen dat ...